Algemene voorwaarden

BV THINKCREATE / Buildpack

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1
Alle contracten die tot stand komen tussen THINKCREATE BV / Buildpack en de klant zijn onderworpen aan de voorliggende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen. Enkel wanneer de zaakvoerder een goedkeuring geeft voor elke offerte is er sprake van een overeenkomst.

Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs deze vermeld op zijn bestelbonnen of andere documenten, worden voor niet-geschreven gehouden. In geen geval kan het stilzwijgen van THINKCREATE BV / Buildpack worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

1.2
Alle contracten worden afgesloten op de zetel van THINKCREATE BV / Buildpack.

Artikel 2. Offertes/prijsbestekken

2.1
De door THINKCREATE BV / Buildpack gemaakte offertes of prijsbestekken zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.

Prijsopgaven zijn vrijblijvend en zonder verbintenis, eventuele wijzigingen t.o.v. de offerte worden verrekend voor de levering van de materialen.

2.2
De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van aanvaarding van de prijsofferte door de klant aan THINKCREATE BV / Buildpack.

2.3
De in een offerte of prijsbestek vermelde prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Vertraging van levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot betaling van gelijk welke vorm van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

2.4

De klant is zelf verantwoordelijk voor de opmeting van de benodigde m² bij te weinig of te veel materialen kan Buildpack niet verantwoordelijk gesteld worden.

2.5

Producten die terug gebracht worden zal er een kost aangerekend worden van 30% van de netto aankoopprijs + BTW.

– Wat mag je wel terug brengen :

-Enkel onaangeroerde verpakkingen.

-Niet geopende verpakkingen.

-Enkel volledige en propere isolatie platen.

-Houten/Bamboe gevelbekleding geen verkleurde planken.

-Wat mag je niet terug brengen :

-Op maat gemaakte zaken kunnen niet terug gebracht worden.

-Overschotten van steenstrips kunnen niet terug gebracht worden.

-Materialen die uit de verpakkingen zijn gehaald.

-Zaken die niet bij Buildpack zijn aangekocht.

-Terug te brengen naar ons magazijn op afspraak. Grootvelstraat 87 1910 Kampenhout (Berg)

2.6

Indien levering : Gratis levering vanaf  1250 euro Excl. BTW

– Leveringen gebeuren zoveel mogelijk in één keer. De klant kan ervoor kiezen om zaken in verschillende fases te leveren maar dan dient de transport kost elke keer opnieuw betaald te worden.

-Transportkost word brekend via google map snelste weg (niet kortste weg en vanuit ons logistiek magazijn in Kampenhout.)

-Bij levering dient de klant thuis te zijn en dient er iemand voorzien te worden om mee te lossen.

-De klant dient ruimte te voorzien om te lossen en de materialen te stockeren.

Artikel 3. Annulering

Bij annulering blijft het betaalde voorschot eigendom van THINKCREATE BV / Buildpack.

Bij annulering van maatwerk blijft de volledige som verschuldigd.

Artikel 4. Factuurprijs en betaling

4.1

Bij bestelling dient de klant 10% van het totale bedrag te betalen.

90 % voor levering met uitzondering bij maatwerk daar dient er 100 % betaald te worden bij bestelling.

4.2.
Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is de klant in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand, of de wettelijke intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, indien deze hoger is.

4.3
Indien de klant in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, zal het factuurbedrag bovendien worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

4.4
Bij niet betaling van de factuur behoudt THINKCREATE BV / Buildpack het recht om de materialen niet te leveren.

4.5

Huur voorwaarden : Huurwaarborg dient voldaan te worden bij bestelling van de materialen of bij het afhalen van de materialen.

Gehuurde zaken dienen binnen gebracht te worden van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur.

Bij het einde van de huur dient het materiaal de dag na de laatste dag terug gebracht te worden voor 10 uur anders wordt deze dag aangerekend.

Start huur gereedschappen kunnen afgehaald worden tussen 10 en 17 uur en ongeacht het uur wordt deze dag genomen als aanvang van de huurperioden.

Schaden aan de toestellen zal in de eerste instantie verrekend worden met de waarborg na expertise door de hersteldiensten. Indien de schaden hoger is dan de waarborg houdt Buildpack het recht deze nog extra aan te rekenen.

Afhaling en retourneren dient te gebeuren in ons logistiek magazijn op afspraak. Grootvelstraat 87 1910 Kampenhout (Berg)

Artikel 5. Overmacht

5.1

Indien THINKCREATE BV / Buildpack door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.

5.2
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan THINKCREATE BV / Buildpack zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen; stakingen, niet voorzienbare omstandigheden bij toeleveranciers of derden waarvan THINKCREATE BV / Buildpack afhankelijk is.

5.3
Indien een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan één maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Heeft THINKCREATE BV / Buildpack bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek blijven de geleverde goederen, ook al werden deze goederen geïncorporeerd, eigendom van THINKCREATE BV / Buildpack tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en eventuele kosten. Bij betaling met cheque of door overschrijving gebeurt de eigendomsoverdracht na definitief incasso van de bedragen.

Alle risico’s vallen ten laste van de koper vanaf levering.

Artikel 7. Bevoegdheid
Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Mechelen.

Artikel 8. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen THINKCREATE BV / Buildpack en de klant is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 9. Geldigheid
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor ongeldig wordt gehouden of nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen ervan

Artikel 10. THINKCREATE BV / Buildpack of zijn zaakvoerders heeft steeds de eindbeslissing om de bestelling te aanvaarden.

Artikel 11. GDPR-clausule
Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.
De verwerkingsverantwoordelijke is THINKCREATE BV / Buildpack BV Lammerdries-Winkelstraat 14B 2250 Olen. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals [terug te vinden op onze website www.buildpack.be/ProtectionNotice /u afzonderlijk bezorgd].

BV THINKCREATE / Buildpack  Maatschappelijke zetel :  Lammerdries-Winkelstraat 14B 2250 Olen